Revitalizace tratě z Rokycan do Nezvěstic výrazně zlepšila její parametry

25.01.2018

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila revitalizaci tratě Rokycany – Nezvěstice v úseku z Rokycan do Příkosic. Hlavním přínosem projektu je zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob. Stavba dále přispěla ke zvýšení bezpečnosti, jízdního komfortu a provozní spolehlivosti tratě.

V rámci stavby došlo na jednokolejné regionální trati v úseku Rokycany – Příkosice k výměně železničního svršku. V souvislosti s tímto opatřením byla provedena výměna či recyklace kolejového lože, byla zřízena bezstyková kolej a upravena její geometrická poloha pro účely zvýšení traťové rychlosti.

Stavbaři zrekonstruovali všechny mostní objekty, tj. 3 mosty a 33 propustků. Ve všech stanicích a zastávkách v úseku Rokycany – Příkosice zřídili nová nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště byla vybavena bezbariérovým přístupem, vodicími a varovnými pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve stanicích Příkosice, Mirošov a v zastávce Kamenný Újezd u Rokycan byly vybudovány nové přístřešky pro cestující.

„Pro cestující jsou největší odměnou zejména nově vybudovaná nástupiště s bezbariérovým přístupem a zrychlení dopravy na trati. Například v úseku Rokycany – Mirošov město bylo možné díky stavebním úpravám zvýšit traťovou rychlost na 80 km/h a v úseku Mirošov město – Příkosice na 60 km/h,“ uvedl Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy západ SŽDC.

„Největší nároky na koordinaci všech účastníků výstavby přinesla velice krátká nepřetržitá výluka v náročných povětrnostních podmínkách v závěru roku 2015, kdy bylo nutné z důvodu čerpání prostředků programu OPD 1 stavbu neprodleně zahájit,“ připomněl ředitel divize 5 Metrostavu Roman Fuksa.

Součástí revitalizace byla rovněž úprava celkem 24 úrovňových přejezdů, kde byly vloženy nové přejezdové konstrukce. Na celé trati Rokycany – Nezvěstice bylo modernizováno traťové i staniční zabezpečovací zařízení do úrovně 3. kategorie. V rámci sdělovacího zařízení byla vložena nová kabelizace a zřízen informační systém pro cestující. Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek jsou použity počítače náprav.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Projekt s názvem Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice byl výrazně podpořen finančními prostředky z Evropské unie. Jednalo se o fázovaný projekt, kdy I. fáze projektu byla spolufinancována v rámci OPD 2007–2013 a fáze II v rámci OPD 2014–2020. Celkové náklady projektu (I. i II. fáze) činily 884 004 416 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu byl až do výše 649 069 831 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli prací byly společnosti Metrostav, Chládek & Tintěra, EDIKT a METROPROJEKT Praha.

 

Název stavby Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Metrostav a.s.
Chládek & Tintěra, a.s.
EDIKT a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.
Termín zahájení 09/2015
Termín dokončení 05/2017
Celkové náklady stavby 884 004 416 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 649 069 831 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC