Rekonstrukce nástupiště ve Šťáhlavech na trati České Budějovice - Plzeň může být přelomová

04.05.2012

Plzeň/Šťáhlavy, 4. května 2012 – Připravovaná rekonstrukce nástupiště v zastávce Šťáhlavy (Plzeň-jih) na trati České Budějovice – Plzeň může přinést zásadní změnu v postupech užívaných v rámci legislativní povinností snižovat nadlimitní hlukovou zátěž okolní zástavby v souvislosti s provozováním dráhy. To je zatím možné pouze především za použití protihlukových stěn či zemních valů. V rámci stavby, jejímž investorem je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), bude totiž vůbec poprvé vyzkoušen nový typ nástupištní hrany opatřené na lícové (ke koleji přilehlé svislé ploše) ploše zvukově pohltivými matricemi z recyklované pryže. Nový typ nástupištní hrany H 130 má navíc výrazný protiskluzový dezén nášlapné plochy. Samozřejmostí je výška nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice pro snadnější nástup a výstup cestujících. Zhotovitelem stavby je Skanska a.s.

SŽDC společně s Výzkumným ústavem železničním (VUZ, a.s.) provedla kontrolní akustické měření před zahájením rekonstrukce. Po ní bude provedeno další měření a následně akustické vyhodnocení útlumu hluku pomocí nástupištních hran H 130. Dosažené hodnoty útlumu hluku budou následně využity jak při návrzích budoucí výstavby nástupišť, zejména zastávek bez protihlukových stěn, tak i pro aplikace připravované nízké protihlukové clony doplňující stávající protihluková opatření na železnici.

Největší a pro cestující veřejnost podstatná část stavebních prací (výstavba nového nástupiště včetně přístřešku a rekonstrukce železničního spodku a svršku) proběhne ve výluce ve dnech 15. až 31. května. V této době bude provedeno odstranění původního nástupiště, bude demontován stávající svršek včetně odtěžení štěrkového lože a odtěžen i železniční spodek na úroveň zemní pláně. Dále bude provedena rekonstrukce stávajícího propustku (nová izolace, vyspárování, oprava křídel) a bude přeložen stávající optický kabel. Následně bude postaveno nové nástupiště s pohltivou vrstvou, navezeny konstrukční vrstvy železničního spodku a svršku, zřízeno nové odvodnění, přístupové cesty k nástupišti a nový přechod pro pěší a cyklisty na Panské cestě a v neposlední řadě osvětlení nového nástupiště. Železniční provoz bude obnoven 31. května večer.

Do 22. června bude cestujícím sloužit provizorní sypané nástupiště, nové včetně přístřešku a osvětlení bude plně v provozu nejpozději do 28. června, tedy ještě před začátkem letních školních prázdnin a dovolených. V červenci a srpnu 2012 budou postupně dokončovány zbývající stavební objekty (např. propustek pod tratí) a do konce září budou provedeny veškeré potřebné práce, které ale již nebudou ovlivňovat drážní provoz.

Nový testovaný systému útlumu hluku:
Zvukově pohltivé prvky na nástupištních hranách povedou ke snížení hlukové zátěže v bezprostřední blízkosti jejího zdroje (jízda kola po kolejnici) a umožní tak redukovat rozsah navrhovaných konvenčních protihlukových stěn, které se budují až za vlastním nástupištěm a tedy poměrně daleko od koleje, na níž hluk vzniká. Konkrétní snížení hlukové zátěže bude vždy záviset na místních podmínkách, avšak při optimálním dimenzování protihlukových prvků lze předpokládat srovnatelný útlum hluku na fasádě dotčených obytných staveb, přitom za výrazně nižší náklady.

Nový typ nástupištní hrany ve spojení s omezením výstavby konvenčních protihlukových stěn dále přispěje k zachování rozhledových poměrů a větší bezpečnosti na méně segregovaných plochách zastávek (jak v případě běžného provozu, tak při mimořádných událostech) včetně snížení vandalismu.

Pokud se toto řešení osvědčí, stane se jedním ze standardních prvků protihlukové ochrany a mohlo by současně přispět k další redukci investičních nákladů na modernizaci železničních tratí v ČR.

V případě instalace zvukově pohltivé vrstvy je její instalace, stejně jako nové provedení nástupištní universální hrany s protismykovou úpravou - obchodní označení „ŽPSV – H130“ výsledkem vlastního firemního vývojového úkolu společnosti ŽPSV, a.s., který společnost hradí z vlastních zdrojů. Proto instalace ve Šťáhlavech nijak finančně nezatíží rozpočet stavby a tím i nevzroste finanční náklad SŽDC. Vlastní montáž bude provedena zhotovitelem stavby, společností SKANSKA, a. s. Současně je tato stavba zahrnuta do tzv. „zkušebního úseku“ ve smyslu schvalování výrobků pro tratě ve správě SŽDC a také bude tak vyhodnocena.  Tato nástupištní hrana je předmětem průmyslového vlastnictví společnosti ŽPSV, a.s., když Úřad průmyslového vlastnictví v Praze zapsal technické řešení do rejstříku užitných vzorů. Nástupištní hrana „ŽPSV – H 130“ je „základním stavebním kamenem“ vznikajícího nového systému nástupišť ŽPSV.

Co se týče nákladů na doplnění nástupištní hrany zvukově pohltivou vrstvou z recyklované pryže lze očekávat, že její pořizovací náklad se bude pohybovat cca na úrovni jedné desetiny ceny stávající jednostranné PH stěny.

Pohltivá vrstva nástupištní hrany ŽPSV – H130 představuje ekologickou likvidaci min. 4 vyřazených automobilních pneumatik na jeden běžný metr nástupištní hrany. Místo trvalého uložení opotřebených pneumatik na řízených a neřízených skládkách, tak výchozí materiál, nyní pryžový recyklát, získá opět své místo při snižování hluku a vibrací, tentokrát ale ve službách pro železnici.

Díky probíhající modernizaci vozového parku dopravců, kdy nová vozidla vybavená kotoučovou brzdou již nepůsobí nepříjemné skřípání při brždění (narozdíl od starších vozidel vybavených litinovou špalíkovou brzdou), dojde k dalšímu snížení hluku na zastávkách, což jistě ocení nejen všichni pravidelní cestující.

 

Vybraná data  
Název stavby "Rekonstrukce nástupiště a odvodnění koleje v km
333,550 – 336,320 trati České Budějovice - Plzeň"
Zhotovitel Skanska a.s.
Délka nepřetržité výluky (NAD) 16 dnů (15. – 31. 5. 2012)
Délka nástupiště 300 metrů
Typ nástupištní hrany H 130 (ŽPSV)
Rekonstrukce koleje 306 metrů
Celkové investiční náklady 11,8 mil. Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC