Slavnostní zahájení stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov

11.12.2012

Studénka, 11. prosince 2012 – Účelem stavby je rekonstrukcejednokolejné trati Studénka –Veřovice v úseku mezi železničními stanicemi Studénka a Sedlnice. Stavbou budou vytvořeny podmínky pro realizaci samostatné navazující investice Moravskoslezského kraje s názvem „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení“. Nová, přibližně 3 kilometry dlouhá železniční dráha spojí letiště Leoše Janáčka Ostrava.

 

 

Na stávající trati bude provedena sanace pražcového podloží s úpravami odvodnění, demontáž stávajícího a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje takéúpravy mostů a propustkůa stávajícího zabezpečovacího zařízení.Rekonstruovaný úsek bude elektrifikován stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV.Investorem stavby „Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov“ je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Rekonstrukcí stávající trati dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 100 kilometrů v hodině, zvýšení únosnosti pražcového podloží tratě a umělých staveb a ke zlepšení prostorové průchodnosti. Zvýšení propustnosti rekonstruovaného úseku trati bude dosaženo vybudováním nové výhybny. Instaluje se také nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové ovládání trati. Vznikne nová zastávka osobní dopravy mimo železniční stanici Sedlnice, čímž se zkrátí přístupová vzdálenost z obce Sedlnice přibližně o jeden kilometr.

Dalším cílem stavby je kromě vytvoření podmínek pro budoucí výstavby nové tratě na i vytvoření podmínek pro napojení na průmyslové zóny. Předpokládá se, že dráha-vlečka v průmyslové zóně bude napojena na síť celostátních a regionálních drah prostřednictvím novostavby dráhy Sedlnice – Letiště Mošnov. Stávající vlečka Letiště Mošnov bude v průmyslové zóně zrušena a nahrazena touto novou vlečkou. Zrušením stávající drážní vlečky Letiště Mošnov se uvolní území dráhy pro potřeby investorů v průmyslové zóně (PZ) a zároveň odstraní stávající úrovňové křížení dráhy-vlečky Letiště Mošnov s komunikací II/464, která bude přivaděčem dálnice D47. Nově vybudovaná vlečka v PZ Mošnov bude podle představy MSK koncipována jako multimodální terminál kombinované dopravy. Ten bude zaměřen na překládku velkoprostorových kontejnerů pomocí portálových jeřábů, bude umožněna překládka návěsů silničních vozidel a rovněž se předpokládá nakládka a vykládka RoLa.

Zhotovitelem stavby je Viamont DSP, a.s., generálním projektantem byla společnost SUDOP Praha a.s. Celkové investiční náklady stavby na její realizaci činí 327 327 196 korun. Stavba je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Doprava.

 

Vybraná data  
Název stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Viamont DSP, a.s.
Projektant SUDOP Praha a.s.
Termín zahájení stavby 10/2012
Termín ukončení stavby 10/2013
Délka úseku 5 605 m
Rychlost po dokončení 100 km/h
Rekonstrukce nástupiště 170 m
Sanace mostních objektů 6 ks
Elektrický ohřev výměn 9 ks
Nové stožáry trakčního vedení (TV) 128 ks
Celková délka nového TV 7 400 m
Traťový kabel 9 340 m

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC