První fáze projektu implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC slavnostně ukončil odborný seminář

29.05.2013

Praha, 29. května 2013 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila odborným seminářem první fázi projektu „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC“. Seminář shrnul dosavadní aktivity a plnění daných úkolů. Základním, zastřešujícím cílem je samozřejmě povinnost dostát požadavkům dle Nařízení EC č. 62/2006 v souladu s TSI-TAF. Projekt tedy zásadním způsobem přispívá k realizaci této požadované harmonizace v oblasti nákladní železniční dopravy.

 

 

Základním vyvolávajícím elementem a zastřešujícím cílem celého projektu je proces harmonizace telematických aplikací v ČR s evropskou úpravou v oblasti nákladní železniční dopravy. Požadavek na harmonizaci a její technická specifikace vyplývá z Nařízení EC 62/2006/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému (dále jen „TSI-TAF“). Nařízení jsou ze své povahy závazná a bezprostředně aplikovatelná v každém členském státě EU a to bez nutnosti jejich transpozice do právního systému členského státu. Inovace procesů v SŽDC, jakožto správce dopravní cesty, jsou klíčové.

Dorovnání rozdílu v systému řízení železniční nákladní dopravy v ČR celkově pomáhá významu a reputaci tohoto typu přepravy a s ním souvisejících služeb v ČR. To v budoucnu povede k nárůstu využití železniční nákladní dopravy s pozitivními výnosovými efekty a nepřímo také k pozitivnímu vlivu v oblasti životního prostředí. Realizace projektu bude mít v dalších fázích dopad i do ekonomické sféry. Zvyšuje totiž konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy v ČR, a to prostřednictvím dalších dílčích důvodů pro realizaci projektu, hlavně technického charakteru, kterými jsou zvýšení bezpečnosti, rychlosti a plynulosti provozu, optimalizace řízení dopravy a spolehlivosti zavedením nových technologií za současného snížení provozních a udržovacích nákladů a zvýšení propustnosti tratí.

Dosavadní stav systému plánování a řízení železniční nákladní dopravy byl dán historickým vývojem systému a před zahájením implementace byl již nevyhovující z hlediska přípravy trasy, samotné jízdy i uchování dat. Systém zaostával za standardem EU a neodpovídal požadavkům stanoveným dle TSI-TAF. Zmíněné problematické aspekty zasahovaly i do ekonomického hlediska, když snižovaly konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy a to jak z mezinárodního pohledu (vůči okolním státům), tak z hlediska konkurenčních způsobů nákladní dopravy. Nižší podíl nákladní dopravy tak v takovém případě přímo dopadá i na hospodaření SŽDC ve formě nižšího výběru poplatku za příděl kapacity a použití železniční dopravní cesty.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti v prioritní ose 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T, oblast podpory 1.2. - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů (neinfrastrukturální část), programu Interoperabilita v železniční dopravě, Podprogramu 127 333 – Implementace subsystému telematika – TSI telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému.

Celkové výdaje projektu jsou dle schvalovacího protokolu OPD ve výši 72 360 000 Kč. Projekt byl v roce 2011 schválen k EU spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci OPD. Míra podpory činí maximálně 25 436 250 Kč, což je 42,50 % ze způsobilých nákladů. Zbývající část je financována z národních zdrojů prostřednictvím státního rozpočtu a z vlastních zdrojů SŽDC.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC