Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy dokončena. Na cestující čeká vyšší rychlost, nové tunely i komfortnější jízda.

13.06.2013

13. června 2013 – Slavnostního ukončení se dnes dočkala modernizace úseku Votice – Benešov u Prahy. Stavba, která se nachází na území Středočeského kraje, je součástí transevropské železniční sítě a 4. národního železničního koridoru Děčín – státní hranice Praha – Benešov – Tábor – Veselí n. Lužnicí – České Budějovice – Horní Dvořiště státní hranice. Začátek stavby „Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy“ je v km 114,763 před železniční stanicí Votice, konec je pak před stanicí Benešov u Prahy v km 133,235, kde navazuje na již dokončenou stavbu „Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice“. Stavebně se tak jedná o úsek dvoukolejné trati v délce 18,405 km.

 

 

V rámci stavby došlo ke zdvojkolejnění stávajícího jednokolejného úseku trati spolu s podstatným zvýšením rychlosti jízdy až do 160 km/hod. Tohoto cíle nebylo možno dosáhnout na stávajícím drážním tělese, a proto jsou součástí stavby rozsáhlé přeložky trati. V rámci těchto přeložek vznikly i nové dvojkolejné tunely, a to Votický (590 m), Olbramovický (480 m), Zahradnický (1 044 m), Tomický (324 m) a Tomický II (252 m). „Tato stavba je součástí koridorové trati Děčín – Praha – Tábor – České Budějovice. Jejím dokončení se zase o něco zkrátí jízdní doba a zvýší se komfort pro cestující mezi těmito městy,“ popsal přínosy dokončené stavby náměstek pro modernizaci dráhy Petr Šlegr ze Správy železniční dopravní cesty. „Po dokončení celého koridoru by tak měla trvat například cesta z Prahy do Tábora pouhých 63 minut. Až do Českých Budějovic se cestující z Prahy dostane za 92 minut,“ dodal náměstek Petr Šlegr.

Modernizované železniční stanice a zastávky jsou nyní vybaveny novými nástupišti s mimoúrovňovým přístupem spolu s moderním informačním systémem, rozhlasem, přístřešky a dalšími prvky vybavenosti dráhy. To vše výrazně zvedá komfort pro cestující veřejnost. Bývalá výhybna Tomice a železniční stanice Bystřice byly přestavěny na zastávky. Nedílnou součástí stavby je i omezení negativních účinků z železničního provozu na okolí, čehož se dosahuje realizací protihlukových stěn v kontaktu se zastavěným územím a výměnou oken s vyšší neprůzvučností v určených objektech.

V letošním roce již probíhaly dokončovací práce na nově zprovozněných úsecích a zároveň i rekultivační práce na opuštěných úsecích původní trasy. Pracovalo se tak například na vyklízení staveniště, posouzení interoperability nebo ověření účinnosti protihlukových opatření. Na základě kladného výsledku pantografové zkoušky byla dne 5. 4. 2013 zavedena projektovaná rychlost až 160 km/hod.

Zhotovitelem stavby na základě veřejné obchodní soutěže je „Sdružení VoBen,“, vedoucím členem sdružení je Eurovia CS a.s., dalšími členy Subterra a.s. a Viamont DSP a.s. Stavba byla zahájena v srpnu 2009 a podle smlouvy o dílo byla ukončena 31. 5. 2013.

Stavba je podílem 71,20 % spolufinancovaná Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, kdy maximální schválený finanční příspěvek EU na tento projekt činí 4 081 436 955 Kč. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
Celkové schválené stavební náklady činí 6 757 000 000 korun.

Základní údaje  
Traťová rychlost  
   pro klasické soupravy 100 až 160 km.h-1
   pro soupravy s naklápěcími skříněmi 125 až 160 km.h-1
Zřízení koleje  
   UIC 60 nová s bezpodkladnicovým upevněním 36 830 m
   S 49 užitá s tuhým upevněním 5 687 m
Zřízení výhybky  
   UIC 60 nová na betonových pražcích 20 ks
   S 49 nová (přednostně užitá) 16 ks
Sanace železničního spodku celkem 39,813 km
Nástupiště ostrovní ve stanici (nové) 1 x 294m
1 x 300 m
Nástupiště vnější ve stanici (nové) 3 x 220 m
Nástupiště vnější na zastávce (nové) 2 x 220 m
2 x 140 m
Železniční mosty, propustky a podchody  
   železniční mosty 20 ks
   návěstní lávky 3 ks
   propustky 16 ks
   zdi 3 ks
   podchody 2 ks
   silniční nadjezd 8 ks
Traťové zabezpečovací zařízení (elektronický autoblok) v celé délce stavby
Výstavba trakčního vedení 43,860 km
Úspora pracovních sil 34 osob
Rozsah stavby  
   nové staničení km 114,763–133,235
   délka úseku 18,406 km

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC