V rámci stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy byl zahájen dvoukolejný provoz.

03.12.2012

Benešov u Prahy, 3. prosince 2012 – Zahájení dvoukolejného provozu je velkou událostí. Traťový úsek totiž vede ve zcela nové a přímější trase. Díky tomu se po kompletním dokončení stavby v roce 2013 bude moci úsekem jezdit rychlostí až 160 kilometrů v hodině. Zmodernizovaný úsek je součástí IV. tranzitního železničního koridoru Děčín státní hranice – Praha – Benešov – Tábor – Veselí n. Lužnicí – České Budějovice – Horní Dvořiště státní hranice. Investorem je státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

 

 

V rámci realizovaných přeložek trati vzniklo pět nových dvoukolejných železničních tunelů. Votický (590 m), Olbramovický (480 m), Zahradnický (1044 m), Tomický I (324 m) a Tomický II (252 m). Právě realizace tunelů umožnila napřímit novou trasu a výrazně tak zvýšit rychlostní parametry. Stavba také přináší zkvalitnění infrastruktury pro cestující. Modernizované železniční stanice a zastávky jsou vybaveny novými nástupišti s mimoúrovňovým přístupem spolu s moderním informačním systémem, rozhlasem, přístřešky a dalšími prvky zvyšujícími pohodlí cestující veřejnosti.

Připomeňme hlavní události z průběhu stavby, která začala již v roce 2009. V roce 2010 byl zdvoukolejněn a modernizován úsek Bystřice u Benešova – Benešov u Prahy. V roce 2011 byla zrekonstruována železniční stanice Votice, kde vznikly dvě nová vnější nástupiště s mimoúrovňovým přístupem, zastřešením a přístřešky pro cestující včetně moderního informačního systému. Byla zprovozněna přeložka trati v mezistaničním úseku Votice – Olbramovice s novými dvojkolejnými tunely Votický a Olbramovický. Koncem roku byla uvedena do provozu lichá kolejová skupina včetně nového zaústění odbočné tratě na Sedlčany.

V letošním roce byla dokončena rekonstrukce železniční stanice Olbramovice zprovozněním sudé skupiny kolejí. Byla upravena výpravní budova a vybudovány nezbytné technologické objekty. Cestujícím slouží dvě nová ostrovní nástupiště. V srpnu byl ukončen provoz na stávající trati v úseku Olbramovice -  Bystřice u Benešova a dne 29. srpna 2012 byl zahájen jednokolejný provoz v nové trase přes Zahradnický tunel a oba Tomické tunely, včetně zastávek Tomice a Bystřice u Benešova. Dne 30. listopadu 2012 byla zprovozněna v druhá traťová kolej včetně nástupišť na zastávkách Tomice a Bystřice u Benešova u této koleje. Zrušením železniční stanice Bystřice u Benešova a výhybny Tomice  byly původní tři jednokolejné mezistaniční úseky nahrazeny jedním dvojkolejným úsekem z Benešova u Prahy až do Olbramovic.

V roce 2013 budou probíhat dokončovací práce na nově zprovozněných úsecích a rekultivace krajiny po opuštěných úsecích původní trasy. Pro zavedení plánované traťové rychlosti (až 160 kilometrů v hodině) je ještě nezbytná tzv. rychlá pantografová zkouška. Po úspěšném provedení této zkoušky speciálním drážním vozidlem bude projektovaná traťová rychlost zavedena.

Zhotovitelem stavby je na základě veřejné obchodní soutěže „Sdružení VoBen“. Vedoucím členem sdružení je Eurovia CS a.s., dalšími členy jsou Subterra a.s a Viamont DSP a.s. Národní zdroje poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Stavba je spolufinancovaná v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti Evropské unie, kdy maximální schválený příspěvek
z Fondu soudržnosti činí 4 081 436 955 Kč. Žádost o poskytnutí dotace byla Evropskou komisí schválena
v dubnu 2012.

 

Vybraná data  
Název stavby Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
Termín zahájení stavby 8/2009
Termín ukončení stavby 5/2013
Délka úseku 18,406 km
Rychlost po dokončení 100 až 160 km/h
Nová nástupiště 9 ks
Železniční mosty 20 ks
Tunely 5 ks
Silniční nadjezdy 8 ks

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC