Nové koleje v České Kubici

18.06.2009

Slavnostní ukončení rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice

Česká Kubice, 18. června 2009 – Bezpečný a spolehlivý železniční provoz – to je jeden ze záměrů stavby Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice, která se dnes dočkala svého slavnostního ukončení. Železniční stanice nyní disponuje moderními technickými parametry kolejového řešení a zároveň nabízí vyšší komfort pro cestující veřejnost.

Investorem stavby je Správa Železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace. Ing. Miroslav Konečný, náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy uvedl: "Železniční stanice Česká Kubice je z pohledu železniční infrastruktury důležitou přechodovou stanicí do Spolkové republiky Německo a z této skutečnosti vycházela rovněž celá příprava stavby. Realizovaná změna konfigurace kolejiště zcela odpovídá současným požadavkům na dopravu a zároveň přinesla možnost vytvořit ve stanici nová moderní nástupiště."

V rámci stavby, která začala v květnu 2008, byl rekonstruován železniční svršek a spodek pro zajištění normového technického stavu a byly provedeny další práce pro zlepšení technických parametrů železniční stanice. Byl také vybudován nový odvodňovací systém celé stanice. Celkem bylo vyjmuto 13 ks výhybek, nově rekonstruováno 11 výhybek. Deset výhybek je tvaru J49 II. generace na betonových pražcích, z toho v hlavní koleji jsou 4 výhybky navrženy v provedení se žlabovým pražcem.

Provedena byla rovněž rekonstrukce staničních kolejí č. 1 a č. 2 novým materiálem S49, s pružným upevněním, koleje č. 3 a 4 byly rekonstruovány materiálem S49 užitým. Koleje včetně výhybkových částí byly svařeny do bezstykové koleje. Stávající rychlosti ve staničních kolejích zůstávají nezměněny, v hlavní koleji 70 km/hod, v ostatních dopravních 50 km/hod.

Stěžejní záležitostí pro osobní dopravu bylo vybudování nových nástupišť, tj. nástupiště č.1 u výpravní budovy (kolej č. 2) a nástupiště č. 2 u koleje č. 1 v nové poloze. Délka obou nástupišť je 140 m, šířka 3 m a splňují předepsané parametry pro pohodlné nastupování, vystupování (výška nástupištní hrany 550 mm nad temenem kolejnice) a dobrou orientaci (navigační pruhy). Vybudovány byly také zcela nové přístupové trasy a osvětlení, usnadňující pohyb handicapovaným osobám. "Železniční stanice jsou vždy prvním kontaktem cestujících s železnicí, i proto jsem velmi rád, že jsme se mohli podílet na rekonstrukci železniční stanice Česká Kubice a přispět tak ke zkvalitnění podmínek pro cestující veřejnost nejen v rámci plzeňského regionu," uvedl Ing. Ivan Míšek, předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti EDIKT a. s., která je vedoucím sdružení zhotovitelů.

Staniční zabezpečovací zařízení je typu elektronického ústředního stavědla, s jednotným obslužným pracovištěm v dopravní kanceláři a počítačovým ovládáním. Výhybky jsou opatřeny elektromotorickými přestavníky, návěstidla jsou nová, volnost jednotlivých úseků je zajištěna počítači náprav. V rámci stavby je vyřešena i návaznost na traťové zabezpečovací zařízení ve směru na Domažlice a Furt im Wald.

Technologická zařízení, jako stavědlová ústředna, místnost pro záložní akumulátorové baterie a pro zařízení informačního systému a také sklad a místnost pro údržbu, jsou z větší části umístěna v nově vybudovaném objektu. V rámci realizace silnoproudých rozvodů a zařízení byla postavena napájecí trafostanice.

Projektovou dokumentaci stavby zpracovala společnost H-PRO spol. s r.o., zhotovitelem se na základě výběrového řízení stalo sdružení pod názvem Česká Kubice, sestávající z akciové společnosti EDIKT a. s. jako vedoucího sdružení a dále ze společností AŽD Praha s. r. o. a EUROVIA CS, a. s. Stavba byla podle harmonogramu dokončena v květnu 2009.

Finanční prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), se spolufinancováním z fondů EU, v rámci Operačního programu Doprava. Celkové investiční náklady stavby bez DPH budou v konečném stádiu vyúčtování představovat částku cca 206,6 mil. Kč, z toho cena za vlastní realizaci bez DPH cca 185 mil. Kč. Příspěvek z OPD fondů EU představuje 84,15% ze způsobilých (uznatelných) nákladů, s limitní částkou 155,055 mil. Kč.

Fotogalerie

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC