Optimalizace trati Beroun - Zbiroh zahájena

27.03.2009

Slavnostní zahájení optimalizace trati Beroun - Zbiroh (součást III. TŽK)

Zbiroh, 27. března 2009 – Vyšší traťová rychlost 120-130 km/h pro klasické soupravy a 150-160 km/h pro jednotky s naklápěcí skříní (v místech, kde jsou již uplatněny prvky modernizace) a pohodlnější přístup k vlakům ve všech stanicích a zastávkách – to a ještě mnohem více přinese stavba Optimalizace trati Beroun - Zbiroh na trati Praha–Plzeň.

Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek k významu stavby uvedl: "Tato trať je součástí transevropského železničního koridoru Paříž–Frankfurt n. M.–Cheb–Plzeň–Praha–Ostrava–Žilina– Košice–Lvov. Optimalizace trati mezi Berounem a Zbirohem je vůbec první ze série staveb III. koridoru mezi Prahou a Plzní."

Celková délka rekonstruovaného úseku je 23 647 m – z toho přeložky jsou v délce 7 510 m. V kilometráži trati se jedná o úsek km 42,264 až km 66,347. Na novém tělese budou zvětšeny poloměry oblouků pro navrhovanou rychlost 120 km/hod. Součástí stavby je také tunelový úsek budovaný z otevřené jámy. Délka tunelu bude 324 m.

"Rekonstrukcí projdou také 4 mosty a 33 propustků. Položeny budou nové koleje s pružným upevněním kolejnice a celkem 46 výhybek. Ve všech stanicích a zastávkách budou postavena nová nástupiště," řekl ředitel stavby Daniel Valla ze společnosti Skanska DS a.s.

Ve všech stanicích a zastávkách budou postavena nová nástupiště. Budou rekonstruovány dvě železniční stanice: Zdice a Hořovice a čtyři zastávky: Popovice, Stašov, Praskolesy a Cerhovice. Ve stanicích a na zastávkách budou zřízeny bezbariérové přístupy na nástupiště; ve Zdicích, Praskolesích, Hořovicích a v Cerhovicích vzniknou pro zvýšení bezpečnosti cestujících 4 nové podchody. Nástupiště budou mít pro pohodlnější nástup a výstup cestujících nástupištní hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Ve Zdicích a Hořovicích vzniknou nová zastřešená ostrovní nástupiště. V rámci stavby bude provedena výměna trakčního vedení a silnoproudé elektroniky. Zcela modernizováno bude zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rekonstrukcí projdou také 4 úrovňové přejezdy. V rámci stavby bude na základě hygienických měření postaveno v obytných zónách 6500 m protihlukových stěn.

pokledpání na kolejnici

Slavnostní poklepání na kolejnici oficiálně odtsartovalo stavbu

Výluky pro realizaci budou pro jednotlivé koleje nepřetržité a jejich délky budou přibližně 70 až 80 dní. Železniční provoz bude realizován jednokolejně.

Dodavatelem stavby je sdružení firem SKANSKA DS a.s., SSŽ a.s. a VIAMONT DSP a.s. Vedoucím sdružení je SKANSKA DS a.s. Projektantem stavby je Metroprojekt Praha a.s.

Stavba byla zahájena v říjnu roku 2008 a její ukončení je naplánováno na červenec 2011. Investiční náklady jsou 4,491 mld. Kč. Stavba je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Optimalizace trati Beroun – Zbiroh je zařazena do seznamu prioritních projektů v rámci Operačního programu Doprava. Na Řídící orgán Operačního programu Doprava byla předložena žádost o spolufinancování této stavby v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti.

Stavba Optimalizace trati Beroun - Zbiroh je rozdělena na tyto části:

  • Beroun – Zdice
  • žst. Zdice
  • Zdice – Hořovice (zast. Stašov, Praskolesy)
  • žst. Hořovice
  • Hořovice – Zbiroh (zast. Cerhovice)

Poznámka: Stavba nezahrnuje přestavbu železničních stanic Beroun a Zbiroh. Ta bude řešena v rámci dalších návazných staveb.

Harmonogram realizace

Rok 2008

  • Přípravné práce zejména v úseku Beroun – Zdice (kol. spojka v odb. Popovice).

Rok 2009

  • Beroun – Popovice (1. a 2. traťová kolej).
  • Popovice – Zdice kol. č. 1 a lichá skupina v žst. Zdice, kol. č. 2 a sudá skupina. V žst. Zdice bude zredukován počet staničních kolejí a bude zrušeno kolejiště bývalého lokomotivního depa. Zahájení prací na přeložce trati v úseku před zast. Stašov, zastávka Praskolesy a před žst. Hořovice. Současně budou zahájeny práce na přeložce tunelové trasy v oblasti Oseka a přeložka v zast. Cerhovice.

Rok 2010

  • Dokončovací práce v žst. Zdice, peronizace žst. Hořovice, pokračování prací na přeložkách v úseku Hořovice – Zbiroh.

Rok 2011

  • Hořovice – Zbiroh a propojení stávající osy kolejí s kolejemi na přeložkách a tunelu Osek. Dokončení stavby

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC