Optimalizace Zbiroh - Rokycany zahájena

03.11.2009

Slavnostní zahájení stavby Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany

Plzeň, 3. listopadu 2009 – Další významný úsek III. tranzitního železničního koridoru se dnes dočkal slavnostního zahájení. Jedná se o stavbu s názvem Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany. Práce začaly už v červnu letošního roku zejména úpravou žst. Rokycany. Zde je již dokončena I. etapa. Ukončení celé optimalizace trati mezi Zbirohem a Rokycany je podle harmonogramu naplánováno na rok 2012.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. "Traťový úsek bude optimalizován na rychlost až 130 km/hod pro klasické soupravy a na max. 160 km/hod pro soupravy s naklápěcí technikou. Stavba řeší optimalizaci stávající trati Praha – Plzeň v úseku Zbiroh (včetně) – Rokycany (včetně), která spočívá především v úpravě směrových a sklonových poměrů pro zvýšení rychlosti, výměně železničního svršku a sanaci železničního spodku", uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Ing. Miroslav Konečný.

Součástí stavby je také modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, rozsáhlé úpravy elektrizace traťového úseku střídavou trakční soustavou 25 kV a další související práce. Rozsah stavby je od km 66,820, kde navazuje na již probíhající stavbu Beroun – Zbiroh, do km 88,063. Délka optimalizovaného úseku je cca 21 km a zahrnuje čtyři železniční stanice: Zbiroh, Kařízek, Holoubkov, Rokycany a dvě zastávky Mýto a Svojkovice.

Jak již bylo řečeno, v žst. Rokycany je dokončena I. etapa (k 28. září). Na liché skupině kolejí v železniční stanici Rokycany je dokončena výstavba druhé části podchodu a mostu u Sokolovny (realizace podchodu je financována z prostředků města Rokycany). Pokračuje se ve výstavbě nového přemostění přes řeku Klabavu (původní most bude v rámci protipovodňových opatření nahrazen mostem se třemi oblouky). "V současné době pokračují v rámci nepřetržité výluky práce na sudé kolejové skupině v žst. Rokycany, tedy výstavba druhého ostrovního nástupiště včetně výtahu a podchodu pro cestující," uvedl Ing. Jan Mitlöhner, projektový manažer společnosti Skanska DS a. s.

Pokračují také práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení, nových zařízeních pro trakční vedení, kanalizaci a kabelovodu. V současné době mají cestující zhoršený přístup k vlakům vlivem pokračující stavební činnost v žst. Rokycany, toto dočasné omezení ale všem plně vynahradí výrazné zvýšení komfortu a bezpečnosti ve stanici po dokončení celé stavby. Výlukové práce v letošním roce budou ukončeny 4. prosince zavedením zkušebního provozu Drážním úřadem, ostatní práce (bez výluky) budou přerušeny 20. prosince.

Zhotovitelem stavby je sdružení firem pod názvem Skanska-Eurovia-Subterra. Členy sdružení jsou: Skanska DS a. s. (vedoucí sdružení),  Eurovia CS a. s. a Subterra a. s. Celkové investiční náklady na realizaci jsou 4 530 079 000 Kč.

Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava prostřednictvím Fondu soudržnosti. Příspěvek EU může v případě tohoto projektu činit až 73,69 % z uznatelných nákladů.

S městem Rokycany je uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace ve výši 18,5 mil. Kč na vybudování dvou podchodů.

Technické parametry optimalizovaného úseku

 • Železniční svršek UIC 60: 42,7 km
 • Železniční svršek S49: 4,5 km

Výhybky

 • Demontáž: 83 ks
 • Nové UIC 60: 35 ks
 • Nové S 49 2. generace: 11 ks
 • Užité S 49: 6 ks
 • Rušené: 36 ks

Nástupiště

 • Ostrovní (2x 300 m, 2x170 m) celkem 940 m
 • Jednostranná (1x 115 m, 6x 170 m, 2x300 m) celkem 1735 m

Mosty, propustky

 • Nové konstrukce železničních mostů: 14 ks
 • Sanace konstrukcí železničních mostů: 4 ks
 • Silniční most nad železnicí – přestavba: 2 ks
 • Silniční most nad železnicí – novostavba: 1 ks
 • Lávka pro pěší: 2 ks
 • Podchod nový: 4 ks z čehož 2 ks investiční akce MÚ Rokycany
 • Podchod rekonstruovaný: 1 ks
 • Úprava propustků: 25 ks
 • Nový propustek: 1 ks

Zabezpečovací zařízení

 • Elektronické stavědlo: 4 ks
 • Zabezpečené výhybkové jednotky: 66 ks
 • Zabezpečené přejezdy: 1 ks
 • Zabezpečené přechody: 1 ks

Silnoproudá zařízení

 • Elektrický ohřev výměn: 39 ks
 • Transformovny napájené z trakčního vedení (TV): 8 ks
 • Transformovny 22/0,4kV: 3 ks
 • Rekonstrukce trakční transformovny 110/25kV: 1 ks
 • Rozvinutá délka trakčního vedení: 52,1 km

Ostatní

 • Protihlukové stěny: 14,5 km
 • Nové pozemní objekty (pro technologii): 6 ks
 • Úrovňové přejezdy: 1 ks
 • Přechody pro pěší: 1 ks

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC