Železniční spodek

 Do konstrukce železničního spodku železničních drah ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC, je možno v souladu se systémem péče o kvalitu uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy používat pouze výrobky schválené Odborem traťového hospodářství ředitelství SŽDC. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství se řídí Směrnicí SŽDC č. 67, kterou naleznete zde. Pro tyto výrobky jsou mezi SŽDC a dodavatelem uzavřeny technické podmínky dodací (TPD), které jsou koncipovány jako technická specifikace budoucích kupních smluv pro příslušné výrobky a dodavateli je vydáno Osvědčení SŽDC.

Dodavatelé, kteří mají zájem o dodávky výrobků pro konstrukci železničního spodku se mohou obrátit na:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
Oddělení železničního spodku a budov
Dlážděná 7
110 00 Praha 1, Nové Město

Ing. Jiří Šídlo – vedoucí oddělení
tel: 222 335 489
e-mail: sidlo@szdc.cz

Pro prodej užitých součástí k jinému použití, než byly původně vyrobeny a uvedeny na trh, SŽDC v souladu se zákonem 22/1997 sb. v platném znění a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění prokazuje a prohlašuje shodu vlastností těchto výrobků s jejich předpokládaným druhotným použitím. Příslušná prohlášení o shodě, stavebně technická osvědčení a protokoly o provedených zkouškách naleznete zde

Seznamy schválených výrobků

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC