Železniční svršek

Do konstrukce železničního svršku železničních drah ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC, je možno v souladu se systémem péče o kvalitu uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy používat pouze výrobky schválené Odborem traťového hospodářství ředitelství SŽDC. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství se řídí Směrnicí SŽDC č. 67, kterou naleznete zde. Na tyto výrobky jsou mezi SŽDC a dodavatelem uzavřeny technické podmínky dodací (TPD), které jsou koncipovány jako technická specifikace budoucích kupních smluv na příslušné výrobky.
SŽDC dodržování v TPD stanovených podmínek dohodnutým způsobem ověřuje. Jeli ověřována každá dodávka, je nezbytným dokladem provázejícím dodávku originál nebo řízená kopie „Protokol o ověření jakosti“. Seznam firem, které jsou oprávněny pořizovat řízené kopie tohoto „Protokolu“ naleznete  zde. Informaci o podmínkách oprávnění k řízenému kopírování „Protokolu“ naleznete zde.

Dodavatelé, kteří mají zájem o dodávky výrobků pro konstrukci železničního svršku se mohou obrátit na:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
Oddělení železničního svršku
Dlážděná 7
110 00 Praha 1, Nové Město
Ing. Jan Čihák – vedoucí oddělení
tel: +420 972 244 488
e-mail:

AKTUALITA:

Od 1. března 2019 je účinná změna č. 3 předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek“. Tuto změnu naleznete zde.

Předpis SŽDC S3 ve znění změn 1, 2 a 3 naleznete zde.

Pokyn generálního ředitele SŽDC k zavedení změny č. 3 předpisu SŽDC S3 naleznete zde.

Prezentaci s informacemi o věcném obsahu změny č. 3 předpisu SŽDC S3 naleznete zde.

1. Seznamy schválených výrobků

Technické podmínky pro dodávky výrobků pro konstrukci železničního svršku jsou uvedeny v obecných technických podmínkách (OTP), vyhláškách UIC nebo normách ČSN. OTP je možno vyhledat a objednat na http://typdok.tudc.cz

Přehled výrobků a technologických procesů schválených pro použití na železničním svršku s uvedením OTP a již uzavřených TPD:

2. Postup prací a jejich přejímek při směrové a výškové úpravě kolejí a výhybek

3. Osvědčení k provádění prací a používání technologických procesů

4. Postupy a osvědčení pro nedestruktivní zkoušení kolejnic a srdcovek

5. Postupy a osvědčení pro svařování

6. Osvědčení pro používání traťové mechanizace

7. Prodej užitého materiálu

Pro prodej užitých součástí k jinému použití, než byly původně vyrobeny a uvedeny na trh, SŽDC v souladu se zákonem 22/1997 sb. v platném znění a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění prokazuje a prohlašuje shodu vlastností těchto výrobků s jejich předpokládaným druhotným použitím. Příslušná prohlášení o shodě, stavebně technická osvědčení a protokoly o provedených zkouškách:

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC