Modernizace ŽST Česká Lípa

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000075
Místo realizace: Liberecký kraj
Datum zahájení projektu: 03. listopad 2015
Datum ukončení projektu: 31. květen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 19. červen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 1 427 538 160 Kč
Schválený příspěvek EU: 921 193 493 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Předmětem stavby je modernizace železniční stanice Česká Lípa a současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do žel.uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích bude provedena rekonstrukce žel.svršku a spodku, umělých staveb, žel.přejezdů. Ve stanici budou vybudována dvě ostrovní a jedno boční nástupiště. Přístup je pomocí podchodu, který zároveň propojí části města po obou stranách stanice. U východního výstupu vznikne nová odbavovací budova. Úpravou stanice dojde ke sjednocení nyní rozdělených částí stanice a navíc bude celý prostor určený pro cestující přiblížen k centru města o přibližně 250 m. Vybudování podchodu umožní napojení na další městskou infrastrukturu a výrazně zkrátí docházkovou vzdálenost do městské části Dubice a přilehlé průmyslové zóny. V nové poloze budou vybudována nová bezbariérová nástupiště, na něž bude zajištěn bezpečný přístup pomocí podchodu. Úpravy v navazujících úsecích Stružice - Česká Lípa-Holý vrch, Česká Lípa - Zákupy, Srní u České Lípy - Česká Lípa umožní zvýšení traťové rychlosti.