DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně) - II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0./16_006/0000007
Místo realizace: Pardubický kraj, Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 16. listopad 2015
Datum ukončení projektu: 31. červenec 2016
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 04. říjen 2016
Celkové schválené náklady projektu: 202 008 601 Kč
Schválený příspěvek EU: 162 338 148 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba svým technologickým zaměřením připravuje jednotlivá zařízení v železničních stanicích a zastávkách pro dálkové řízení, při kterém dochází k soustřeďování jednotlivých dat z technologií v jednom místě. Centrální dispečerské pracoviště pro tento řízený traťový úsek bude umístěno ve stávajícím objektu CDP Praha. V rámci stavby, která je předmětem této žádosti o poskytnutní dotace, dojde pouze k vybavení příslušných dispečerských sálů pro řízení dopravy. Jedná se o vybavení nového dispečerského sálu pro řízení traťového úseku Česká Třebová - Kolín (včetně).

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifickým cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cíle projektu jsou:

  • zkvalitnění řízení vlakové dopravy I. tranzitního železničního koridoru tj. v úseku železniční trati Česká Třebová - Kolín,
  • zvýšení propustnosti trati,
  • zlepšení informovanosti cestujících,
  • zefektivnění doručování metodou Just in Time,
  • rozvoj telematických služeb.