Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina - II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000028
Místo realizace: Ústecký kraj
Přesné místo realizace: Teplice
Datum zahájení projektu: 16. listopad 2015
Datum ukončení projektu: 20. červenec 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 21. listopad 2016
Celkové schválené náklady projektu: 365 063 444 Kč
Schválený příspěvek EU: 263 793 173 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Předmětem projektu je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice Světec, její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vysokého napětí (vn) a nízkého napětí (nn), včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce bude provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 10,5MW a jmenovitým výkonem 6,409 MVA. Tento výkon budou zajišťovat 3 ks olejových transformátorů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů bude záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů bude instalována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku Ústí nad Labem. Po uvedení do provozu se stávající technologie provozní budovy napájecí stanice demontuje a objekt se zdemoluje.


Cílem projektu je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu TNS Světec a výstavbou SpS Bílina rovněž optimalizovat napájení uzlu a zvýšit konfigurovatelnost napájení při výlukových nebo poruchových stavech TNS.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.