Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000163
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Datum zahájení projektu: 15. březen 2018
Datum ukončení projektu: 15. červen 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 03. květen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 1 289 316 601 Kč
Schválený příspěvek EU: 805 352 681 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav- Znojmo, 2. stavba; jedná se o revitalizaci trati v úseku Valtice-Mikulov na Moravě (včetně) v rámci trati Břeclav-Znojmo. Stavba navazuje na stavbu Revitalizace trati
Břeclav-Znojmo, u níž se jednalo o stavební opatření v úseku Boří les (mimo)-Valtice (včetně) ,na kterou byla zpracována samostatná žádost o podporu. Veškeré informace v žádosti se týkají pouze předmětné stavby, pouze některé přílohy jako jako ZP a EH jsou pro obě stavby jako celek.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.
Hlavními cíli projektu jsou: - dosažení zvýšené traťové rychlosti (až na 120 km/h),
- dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezdného průřezu Z-GC.
S těmito cíli dále souvisí zvýšení kultury cestování, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizace provozu na železniční dopravní cestě na trati Břeclav - Znojmo v úseku Valtice - Mikulov.